פעילות \ עמיות יהודית \ קומו! להתחדשות יהודית במרחב הפוליטי

החברה היהודית בישראל חווה זה יותר מעשור רדיקליזציה. תנועת ההתחדשות היהודית טומנת בחובה מסרים שהם בעלי משמעות רחבה בסוגיית הזהות היהודית וזהותה של המדינה. מסרים אלה, ומאגר התכנים והתפיסות שבתוכה הם נטועים, עשויים להוות מוקד חיובי של זהות יהודית בעידן פוסט-סקולרי; זהות המשלבת בין ערכים הומאניים וחילוניים לבין זרמי אמונה פלורליסטיים, גם בתוך הציבור שומר המצוות. נוכח תופעות ההקצנה, הצורך בפוליטיזציה של תנועת ההתחדשות היהודית גובר. פעילי תנועת ההתחדשות היהודית יוכלו לשמש כאוונגרד בקידום תפיסה המשלבת זהות יהודית פרטיקולריסטית עם מחויבות עמוקה לערכים אוניברסאליים.

בשלב זה קומו! פועלת לפי אסטרטגיה כפולה: מלמטה-למעלה ומלמעלה-למטה. מלמטה-למעלה באמצעות בתי המדרש "הפרלמנט" לפיתוח שיח ומודעות פוליטית בהתחדשות היהודית. בשנה זו התקיימו שני בתי מדרש – האחד בירושלים (בשיתוף פעולה עם "אלול") והשני ב"עתיד במדבר" בירוחם. מלמעלה-למטה על ידי ניסוח חזון פוליטי להתחדשות היהודית. המהלך הוא תוצאה של הבנות בעקבות הבחירות, וגם ביקורת שהושמעה בדבר העדר חזון מגובש להתחדשות היהודית. המטרה היא לפיכך לרכז דמויות מרכזיות משדה ההתחדשות היהודית ומגופים משיקים (למשל בתוך הציונות הדתית) ולנסות ולהגיע להסכמה על מסמך חזון משותף

חשוב להבהיר שפרויקט קומו! פועל באופן אוטונומי במסגרת אתגר. בהתאם להתפתחויות הפרויקט והצלחתו, קיימת אפשרות שנחליט לנתק אותו לגמרי ולסייע לו להפוך לארגון עצמאי הפועל בזכות עצמו.